138,000تومان ماهانه

VPS-DE1
پردازنده: 1 گیگاهرتز
حافظه: 1 گیگابایت
هارد: 50 گیگابایت
ترافیک: نامحدود
پورت: 1 گیگابیت
دیتاسنتر: هتزنر آلمان
مجازی ساز: وی ام ور
تعداد آی پی: 1 عدد
آپ تایم: 99.99%

193,500تومان ماهانه

VPS-DE2
پردازنده: 2 گیگاهرتز
حافظه: 2 گیگابایت
هارد: 100 گیگابایت
ترافیک: نامحدود
پورت: 1 گیگابیت
دیتاسنتر: هتزنر آلمان
مجازی ساز: وی ام ور
تعداد آی پی: 1 عدد
آپ تایم: 99.99%

248,500تومان ماهانه

VPS-DE3
پردازنده: 3 گیگاهرتز
حافظه: 3 گیگابایت
هارد: 150 گیگابایت
ترافیک: نامحدود
پورت: 1 گیگابیت
دیتاسنتر: هتزنر آلمان
مجازی ساز: وی ام ور
تعداد آی پی: 1 عدد
آپ تایم: 99.99%

304,000تومان ماهانه

VPS-DE4
پردازنده: 4 گیگاهرتز
حافظه: 4 گیگابایت
هارد: 200 گیگابایت
ترافیک: نامحدود
پورت: 1 گیگابیت
دیتاسنتر: هتزنر آلمان
مجازی ساز: وی ام ور
تعداد آی پی: 1 عدد
آپ تایم: 99.99%

386,500تومان ماهانه

VPS-DE5
پردازنده: 6 گیگاهرتز
حافظه: 6 گیگابایت
هارد: 300 گیگابایت
ترافیک: نامحدود
پورت: 1 گیگابیت
دیتاسنتر: هتزنر آلمان
مجازی ساز: وی ام ور
تعداد آی پی: 1 عدد
آپ تایم: 99.99%

469,500تومان ماهانه

VPS-DE6
پردازنده: 8 گیگاهرتز
حافظه: 8 گیگابایت
هارد: 400 گیگابایت
ترافیک: نامحدود
پورت: 1 گیگابیت
دیتاسنتر: هتزنر آلمان
مجازی ساز: وی ام ور
تعداد آی پی: 1 عدد
آپ تایم: 99.99%

635,000تومان ماهانه

VPS-DE7
پردازنده: 12 گیگاهرتز
حافظه: 12 گیگابایت
هارد: 600 گیگابایت
ترافیک: نامحدود
پورت: 1 گیگابیت
دیتاسنتر: هتزنر آلمان
مجازی ساز: وی ام ور
تعداد آی پی: 1 عدد
آپ تایم: 99.99%

800,500تومان ماهانه

VPS-DE8
پردازنده: 16 گیگاهرتز
حافظه: 16 گیگابایت
هارد: 800 گیگابایت
ترافیک: نامحدود
پورت: 1 گیگابیت
دیتاسنتر: هتزنر آلمان
مجازی ساز: وی ام ور
تعداد آی پی: 1 عدد
آپ تایم: 99.99%